FAQs Complain Problems

गाउँपालिकाकाे काम, कर्तव्य र अधिकारहरू के के हुन ?

१. गाउँपालिका काे एकल अधिकार संविधानकाे अनुसूची-८ मा उल्लेख भएबमाेजिम हुनेछ ।

२. उपदफा (१) काे सर्वमान्यतामा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी गाउँपालिका काे काम,कर्तव्य र अधिकार देहायबमाेजिम हुनेछ ।

              (क) नगर प्रहरी

              (ख) सहकारी संस्ठा

             (ग) एफ.एम. सञ्चालन

            (घ) स्थानीय कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर

            (ङ) स्थानीय सेवाकाे ब्यवस्थापन

            (च) स्थानीय तथ्यांकन र अभिलेख संकलन

            (छ) स्थानीयस्तरका विकास अ्रायाेजना तथा परियाेजना

           (ज) अ्राधारभुत तथा माध्यामिक शिक्षा

           (झ) अ्राधारभुत स्वास्थ्य र सरसफाइ

           (ञ) स्थानीय बजार ब्यवस्थापन

           (ट) स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक र सिँचाइ

          (ठ) स्थानीय अभिलेख ब्यवस्थापन

          (ड) जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण

          (ढ) कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन ब्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी

         (ण) जेष्ठ नागरिक,अपांगता भएका ब्यक्ति र अशक्तहरूकाे ब्यवस्थापन 

         (त) बेराेजगारकाे तथ्यांक संकलन

         (द) बैदेशिक राेजगारीबाट प्राप्त ज्ञान, सिप र उद्धममशीलताकाे उपयाेग,

         (ध) खानेपानी,साना जलविद्धुतत् अ्रायाेजना, वैकल्पिक उर्जा,

         (न) विपद् ब्यवस्थापन

         (प) भाषा संस्कृतिक र ललितकलाकाे संरक्षण र विकास