FAQs Complain Problems

सहायक स्तर चौथो अ.न.मि र सहायक स्तर चौथो अ.हे.व पदमा दरखास्त फाराम भरेका व्यक्तिहरुको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची(Short List) प्रकाशन गरिएको सम्वन्धमा ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: